Coteccons đặt kế hoạch lãi tăng nhẹ 3% lên 340 tỷ, cổ tức 2020 chỉ 10%

Ngày 26/4 tới, CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) sẽ tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 để kiện toàn bộ máy lãnh đạo, kế hoạch kinh doanh và phát hành trái phiếu...
Kế hoạch lãi năm 2021 chỉ nhích nhẹ 3%, huy động vốn qua trái phiếu
Năm 2021, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 17.413 tỷ đồng, tăng 20% so năm 2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 340 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 2% so năm trước.
HĐQT Conteccons cũng sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu ESOP với 4,97 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, tỷ lệ phát hành sẽ phụ thuộc vào báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021.
Trong đó, trường hợp Coteccons đạt doanh thu thuần cả năm từ 17.413 tỷ và lãi sau thuế 340 tỷ thì tỷ lệ phát hành là 1% tính trên lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Trường hợp doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch đề ra thì tỷ lệ phát hành sẽ do HĐTQ quyết định. Giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp.
Coteccons cũng sẽ chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp hoặc một giá trị khác phù hợp.
Đại hội lần này cũng sẽ chính thức thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Bá Dương và Nguyễn Quốc Hiệp. Đồng thời, tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 7 lên 8 người và bầu bổ sung 3 người.
Coteccons dat ke hoach lai tang nhe 3% len 340 ty, co tuc 2020 chi 10%
 
Lãi sụt giảm 128 tỷ sau kiểm toán, cổ tức chỉ 10%
Nói về tình hình kinh doanh năm 2020, Coteccons thực hiện được 14.558 tỷ đồng doanh thu thuần và 334 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đó, công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% cho cổ đông.
Đây cũng là mức cổ tức thấp nhất từ năm 2016 đến nay của Coteccons, đơn cử như năm 2016 và 2017 tỷ lệ lên tới 50%, năm 2018 và 2019 cùng là 30%.
Đáng nói, kết quả lãi sau kiểm toán của Coteccons bị điều chỉnh giảm 128 tỷ đồng từ 463 tỷ xuống còn 334,5 tỷ đồng, tức giảm 28% so với năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 2014. 
Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận sau kiểm toán theo Coteccons là do biến động của các chỉ tiêu lợi nhuận gộp, chi phí quản lý doanh nghiệp, thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
Lợi nhuận gộp sau kiểm toán đánh giá lại rủi ro trong việc thu hồi công nợ với chủ đầu tư. Công ty điều chỉnh giảm doanh thu ghi nhận trước tương ứng với giá trị hồ sơ thanh toán cho công việc đã thực hiện được chủ đầu tư xác nhận nhưng chủ đầu tư chưa đồng ý nhận hóa đơn. Đồng thời, công ty trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tương ứng. Vì thế, lợi nhuận gộp sau kiểm toán giảm gần 10 tỷ đồng, còn 856,4 tỷ đồng.
Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 30% sau kiểm toán, lên gần 656 tỷ đồng, đến từ việc rà soát, đánh giá lại rủi ro về thu hồi công nợ và trích lập dự phòng phải thu khó đòi.
Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại lên gấp đôi sau kiểm toán, chiếm gần 75 tỷ đồng. Công ty ghi nhận thuế từ các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng nợ phải thu khó đòi công ty đã trích lập trong năm của Coteccons và Unicons.
Ngoài ra, Ban tổng giám đốc Coteccons đã điều chỉnh hồi tố sai sót liên quan đến một số tài sản cố định hữu hình đã thanh lý trong năm trước nhưng không được ghi nhận trên sổ sách kế toán. Do đó, tài sản cố định hữu hình giảm 246 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm tương ứng và ghi tăng với chi phí khác tại ngày 31/12/2019.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN