Chủ hãng kem Tràng Tiền nói gì về quyết định xử phạt của UBCKNN?

Ban lãnh đạo OCH lý giải nguyên nhân chủ yếu là do công ty phải rà soát lại báo cáo tài chính sau khi ban lãnh đạo mới tiếp quản OCH.
Mới đây, CTCP One Capital Hospitality (OCH) nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính vì công bố chậm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và do có sự chênh lệch về số liệu trước và sau kiểm toán trong báo cáo.
Mức phạt dành cho chủ hãng kem Tràng Tiền là 210 triệu đồng và buộc công ty cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.
Trước thông tin trên, ban lãnh đạo OCH lý giải nguyên nhân chủ yếu là do công ty phải rà soát lại báo cáo tài chính sau khi ban lãnh đạo mới tiếp quản OCH.
Cụ thể, sau khi HĐQT và ban điều hành mới tiếp quản, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2022 đã không đồng ý thông qua báo cáo tài chính đã lập, đồng thời yêu cầu rà soát, kiểm toán lại toàn bộ số liệu sổ sách.
Sau quá trình rà soát, ban điều hành mới của OCH nhận thấy các số liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã không phản ánh chính xác, minh bạch và thông tin trung thực tới các cổ đông.
Chu hang kem Trang Tien noi gi ve quyet dinh xu phat cua UBCKNN?
 
Vì vậy, Ban điều hành đã phối hợp với Ban kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ, Ban tố tụng và đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại toàn bộ số liệu.
Theo số liệu được lập và phê duyệt cũ, OCH có số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của công ty trước kiểm toán là lãi 5,7 tỷ đồng tại báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2021 và lỗ 76,8 tỷ đồng tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021.
Sau khi rà soát lại, công ty điều chỉnh lại số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán 2021 của OCH là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của công ty sau kiểm toán là lỗ 387,8 tỷ đồng tại báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ năm 2021 và lỗ 467,5 tỷ đồng tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.
Bên cạnh đó, trước khi đến thời hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021, ban lãnh đạo OCH cho biết, đã chủ động gửi trước văn bản báo cáo, giải trình và xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 đến ngày 30/6/2022 tới UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng như công bố thông tin để các cơ quan chức năng và cổ đông biết rõ về các nội dung nói trên.
Ngày 10/6/2021, ngay khi báo cáo tài chính kiểm toán 2021 được phát hành, OCH đã lập tức thực hiện công bố thông tin trên hệ thống của HNX và UBCKNN cũng như trên Website công ty.
Các số liệu của OCH tại báo cáo tài chính kiểm toán 2021 đã được hạch toán đầy đủ, trung thực và được đơn vị kiểm toán có ý kiến chấp nhận toàn phần. Việc này cũng lý giải vì sao có sự chênh lệch về số liệu trước và sau kiểm toán, ban lãnh đạo OCH cho biết.
Hiện tại, Ban điều hành OCH vẫn tiếp tục rà soát lại các số liệu trong năm 2022, lên phương án để cơ cấu lại các tài sản, huy động thêm nguồn vốn phù hợp với định hướng kinh doanh đồng thời tích cực thu hồi tài sản, thu hồi công nợ chưa thu hồi được.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN