Xây dựng Hòa Bình thoát lỗ trong quý 3

Nhờ phát sinh khoản thu nhập đột biến từ lãi mua rẻ gần 75 tỷ đồng đã cải thiện kết quả lợi nhuận sau thuế của Hoà Bình lên mức 53 tỷ đồng, giảm 23% so cùng kỳ.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với doanh thu 2.634 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Lãi gộp Công ty cũng giảm 45% còn 149 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt 18 tỷ đồng, giảm 55%. Ngược lại với chi phí tài chính tăng 8%, các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lỳ đều giảm mạnh.

Tuy vậy, HBC ghi nhận lỗ từ hoạt động kinh doanh là 14 tỷ đồng. Nhờ phát sinh khoản thu nhập đột biến từ lãi mua rẻ gần 75 tỷ đồng đã cải thiện kết quả lợi nhuận sau thuế của Công ty lên mức 53 tỷ đồng, giảm 23% so cùng kỳ.

Xay dung Hoa Binh thoat lo trong quy 3
 

Trong 9 tháng đầu năm, HBC đạt 8.046 tỷ đồng doanh thu và 63 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, các chỉ số này lần lượt giảm 41% và 74% so với 9 tháng năm 2019.

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm, Hòa Bình đã phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh với mức doanh thu dự kiến đạt 12.500 tỷ đồng, giảm 33% và lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng, giảm 70%. Như vậy, HBC đã thực hiện được 64% chỉ tiêu doanh thu và 50% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản HBC đạt 15.304 tỷ đồng, giảm hơn 1.400 tỷ đồng từ đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giảm khoản phải thu ngắn hạn từ 11.788 tỷ đồng về 10.265 tỷ đồng do phải thu của khách hàng giảm 25% trong 9 tháng còn 5.367 tỷ đồng nhưng không có thuyết minh cụ thể. 

Ngược lại, hàng tồn kho công ty tăng mạnh 20% lên 2.594 tỷ đồng, phần lớn là phí sản suất kinh doanh dở dang, nguyên vật liệu xây dựng và hàng hóa bất động sản.

Nợ vay tài chính của HBC giảm nhẹ so với đầu kỳ từ 4.961 tỷ đồng còn 4.887 tỷ đồng. Tổng nợ đi vay đang gấp 1,2 lần vốn chủ sở hữu. 

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN