Louis Land lỗ gần 5 tỷ đồng trong quý 4

Dù có khoản lợi nhuận khác 13,4 tỷ đồng, Louis Land báo lỗ sau thuế quý 4 ở mức 4,8 tỷ đồng.
 
 
 
Theo báo cáo tài chính quý 4/2021, CTCP Louis Land (BII) đạt 125 tỷ đồng doanh thu, tăng 84% so với cùng kỳ. Giá vốn chiếm 124 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt 1,4 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ ở mức 7 tỷ đồng, chi phí tài chính lên gấp gần 3 lần. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 4,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ được hoàn nhập 76,5 tỷ đồng.
Dù có khoản lợi nhuận khác 13,4 tỷ đồng, Louis Land báo lỗ sau thuế 4,8 tỷ đồng, trong khi quý 4/2020 lãi 70 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm, Louis Land đạt 493 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 7 lần năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 33 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2020 và hoàn thành 92% kế hoạch.
Louis Land lo gan 5 ty dong trong quy 4
 
Kết quả này đạt được do công ty có phần lãi chuyển nhượng công ty 87,3 tỷ đồng (năm 2020 không có khoản này) và thu nhập khác 33 tỷ đồng (năm 2020 khoản này đạt 2,5 tỷ đồng).
Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản đạt gần 994 tỷ đồng, giảm 2,1% so với số đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt 415 tỷ đồng, giảm 23%.
Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm sâu 63% xuống còn 949 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 17% xuống 369 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm sâu 52% và đạt hơn 41,6 tỷ đồng.
Tại phần nguồn vốn, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 25% xuống mức 98 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN