Lãi quý 1 của NBB giảm sâu 95% do hụt doanh thu BĐS và tăng chi phí lãi vay

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) vừa công BCTC hợp nhất quý 1 với doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.
Theo đó, NBB báo doanh thu quý 1 giảm 53% về 76 tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm 57% còn 68 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh 61% về 39 tỷ đồng, theo biên lợi nhuận gộp tăng từ 38,1% lên 48,9%.
Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đột biến lên 28 tỷ đồng do lãi từ tiền gửi, tiền cho vay và doanh thu từ hoạt động hợp tác đầu tư. Trong khi đó, chi tài chính của công ty tăng 318% vì chi phí lãi lãi vay tăng từ 2,6 tỷ đồng lên 33,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 43% đạt 6,8 tỷ đồng.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Năm Bảy Bảy ở mức 1,5 tỷ đồng, giảm 95%, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng ghi nhận mức giảm tương tự còn 1,6 tỷ đồng.  
Lai quy 1 cua NBB giam sau 95% do hut doanh thu BDS va tang chi phi lai vay
 
Ban lãnh đạo giải thích kết quả kinh doanh quý 1 giảm mạnh là do doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản giảm dẫn đến lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ năm trước, cùng với đó là do chi phí lãi vay tăng.
Ngoài ra, trong quý vừa rồi công ty đã tiến hành bồi thường giải bóng mặt bằng tại dự án DeLagi - Bình Thuận và các dự án ở khu vực TP HCM.
Tại thời điểm đầu năm, các khoản phải thu dài hạn tăng lên 1.613 tỷ đồng, trong đó phải thu dài hạn gần 1.192 tỷ đồng, gấp 28 lần đầu kỳ.
Đây là khoản phải thu liên quan đến khoản góp vốn hợp tác đầu tư 1.150 tỷ đồng là CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) để kinh doanh phân chia lợi nhuận từ dự án 152 Điện Biên Phủ.
Trong quý 1, CII đã bán 16,3 triệu cổ phiếu NBB, giảm sở hữu từ 65,4 triệu về 49,1 triệu cp, tương ứng 49% vốn, theo đó Năm Bảy Bảy trở thành công ty liên kết.
Nợ vay tài chính của NBB ở mức 2.366 tỷ đồng, tăng 99% so với đầu năm, trong đó 63,4% là nợ vay dài hạn, dư nợ trái phiếu là 350 tỷ đồng.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư là âm 1.273 tỷ đồng, đầu năm là dương do 1.150 tỷ đồng tiền chi góp vốn vào đơn vị khác.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính đạt 1.179 tỷ đồng, gấp 11,5 lần cùng kỳ năm ngoái, trong đó tiền thu từ đi vay đạt 1.181 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN