DXS có lãi 6 tháng sụt giảm 34%, dòng tiền kinh doanh âm nặng 1.500 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) có lợi nhuận suy giảm đáng kể do các loại chi phí tăng cao.
 
 
 
Quý 2/2022, doanh thu thuần đạt 1.295 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bất động sản giảm 22% chiếm 712 tỷ đồng, trong khi đó doanh thu bán căn hộ, nhà phố, đất nền với 545 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần.
Do giá vốn có tốc độ tăng nhanh hơn, lợi nhuận gộp giảm nhẹ 2%, đạt 695 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính ddi ngang đạt 12 tỷ đồng. Trái lại, các loại chi phí đều tăng khá mạnh khiến lãi trước thuế quý 2/2022 giảm 35% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 258 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của DXS đạt 2.159 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ nhưng DXS phải chịu lãi trước thuế giảm 34%, chỉ đạt 548 tỷ đồng.
DXS co lai 6 thang sut giam 34%, dong tien kinh doanh am nang 1.500 ty dong
 
Tại ngày 30/6, tổng tài sản của DXS đạt 17.066 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Đáng chú ý trong cơ cấu tài sản 6 tháng là sự gia tăng mạnh mẽ của hàng tồn kho, tăng 86%, lên 3.703 tỷ đồng. Điểm sáng là khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi giảm sâu 83%, chỉ còn 58 tỷ đồng.
Nợ phải trả là 8.695 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Công ty gia tăng của khoản nợ vay, tăng gấp 2 lần, lên 2.416 tỷ đồng; trong đó: vay ngắn hạn 1.132 tỷ đồng, tăng 9%, vay dài hạn 1.284 tỷ đồng, tăng tới 13 lần.
Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh của DXS trong 6 tháng âm rất nặng (-1.507 tỷ đồng) trong khi cùng kỳ dương 91 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là tăng hàng tồn kho (1.717 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ), tăng các khoản phải thu (911 tỷ đồng), tăng chi phí trả trước (104 tỷ đồng)… 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN