Được hoàn nhập chi phí, bất động sản Danh Khôi may mắn thoát lỗ

Ghi nhận chi phí quản lý âm 71 tỷ đồng, đã giúp cho NRC có lợi nhuận sau thuế gần 30 tỷ đồng. 
Quý 4/2023, CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,64 tỷ đồng, lợi nhuận gộp cũng chỉ ở mức 1,62 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính đạt tới 20 tỷ đồng.
NRC ghi nhận chi phí quản lý âm 71 tỷ đồng, do hoàn nhập chi phí dự phòng phải thu khó đòi. Nhờ đó, NRC có lợi nhuận trước thuế 55,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 29,9 tỷ đồng. 
Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của NRC đạt 4,6 tỷ đồng, giảm 97%, thấp nhất trong 7 năm qua. Nhờ tới khoản lợi nhuận khác lên đến 79 tỷ đồng, chủ yếu là thu nhập từ khoản bồi thường hợp đồng (83 tỷ đồng), công ty mới có lợi nhuận trước thuế 39,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12,2 tỷ đồng.
Duoc hoan nhap chi phi, bat dong san Danh Khoi may man thoat lo
 
Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của NRC đạt 2.083 tỷ đồng giảm 8,5% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 83% tài sản, đạt 1.725 tỷ đồng, giảm 6,7%. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 67 lần lên 26 tỷ đồng.
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn năm qua tăng thêm 2 tỷ đồng, đạt s102 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí dự án Bình Đăng (Saigon Metro Mall). Trong khi đó, hàng tồn kho chỉ 11 tỷ đồng, giảm 81%.
Tiền và tương đương tiền của NRC ở mức rất thấp, chỉ 897 triệu đồng.
Nợ phải trả đạt 789 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 399 tỷ đồng, giảm 31%. Còn khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn chỉ 2,4 tỷ đồng, giảm 95%.
Dòng tiền kinh doanh năm 2023 dương 146 tỷ đồng, do giảm các khoản phải thu và hàng tồn kho. Dòng tiền đầu tư dương 39 tỷ đồng do thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác. Trong năm, NRC không phát sinh hoạt động vay mượn, trong khi chi trả nợ gốc vay đạt 186 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN